eg.
Дисциплины:
-Анатомія, фізіологія
-Аудит
-Адвокатура, юриспруденція
-Банківські операції
-Банкрутство, антикризове управління
-Безпека життєдіяльності, охорона праці
-Бюджетна система
-Готельний і ресторанний бізнес
-Гроші та кредит
-Державне регулювання
-Ділова українська мова
-Діловодство, документознавство, риторика
-Екологія
-Економіка підприємства, логістика, контролінг
-Економіка праці, статистика
-Економіка, економічний аналіз
-Економічна теорія
-Етикет, етика, естетика
-Зовнішньо- економічна діяльність
-Iнвестування
-Iнформаційні системи і технології
-Iнше
-Iсторія економічних вчень
-Iсторія України
-Культурологія, релігія
-Макроекономіка
-Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
-Менеджмент, управління персоналом, конфліктологія
-Міжнародна економіка
-Міжнародні відносини
-Мікроекономіка
-Облік, звітність, податки
-Політекономія
-Політологія
-Право
-Психологія, педагогіка
-Розміщення продуктивних сил
-Соціологія
-Стандартизація, сертифікація, якість
-Статистика
-Страхування
-Теорія ймовірності
-Технологія обладнання
-Товарознавство, комерція
-Туризм, рекреація
-Фізична культура, спорт, валеологія, реабілітація
-Філософія
-Фінанси
-Фінанси підприємств
-Ціноутворення
Привет
Пользователь:

Пароль:


Запомнить

[ ]
Навигация
Фінанси. Страница 2
Роль фінансів у суспільстві. Фінансові показники
Зміст


Вступ 3
1. Роль фінансів у суспільстві 5
2. Фінансові показники 15
Висновки 22
3. Задача 23
Визначити суму річного прибутку від реалізації товарної продукції і рівень рентабельності продукції підприємства за попередній і звітний роки на основі поданих у таблиці 3.1 даних. Розрахувати динаміку показників і зробити висновки.
Список використаної літератури 26

Скачать контрольную...


Склад і структура фінансового механізму і напрями його вдосконалення. Механізм оподаткування юрид...
Зміст


Вступ 3
1. Склад і структура фінансового механізму і напрями його вдосконалення 4
2. Механізм оподаткування юридичних осіб та напрями його вдосконалення 10
Висновки 19
Список використаної літератури 20

Скачать контрольную...


СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
СОДЕРЖАНИЕ


1. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ………3
2. ЗАДАЧА…………10
В плановом году выручка от реализации увеличится по сравнению с базисной на 60 тыс. грн., затраты на реализацию продукции возрастут на 45 тыс. грн. в том числе материальные затраты на 25 тыс. грн. Предполагается заключение договор с покупателями в соответствии, с которыми средняя оборачиваемость дебиторской задолженности составит 35 дней, кредиторской – 30 дней, оборачиваемость запасов – 25 дней.
Определите, какие изменения в плановом балансе активов и пассивов по сравнению с базисным балансом произойдут в результате роста выручки от реализации.

3. ЗАДАЧА…………12
Валовая прибыль компании выросла с 10 тыс. грн. до 20 тыс. грн., а прибыль на простую акцию с 1 грн. до 2,5 грн. Рассчитайте финансовый леверидж и объясните, что это означает.
4. ВОПРОСЫ……13
Почему отчет о движении денежных средств более полезен для финансового менеджера чем отчет о прибыли и убытках?
Какими методами можно воздействовать на скорость оборачиваемости материальных запасов?
Как влияет эффект операционного рычага на предпринимательский риск фирмы?
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………21

Скачать контрольную...


СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЗМІСТ


ВСТУП 3
1. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 4
2. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 9
ВИСНОВКИ 13
3. ЗАДАЧА 16
На скільки років має бути вкладений капітал на суму 60 тис. грн. при 20% річних, щоб первісна сума зросла на 35 тис. грн
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

Скачать контрольную...


Суб’єкти міжнародних фінансових відношень, валютний кошик, валютний опціон. Стисла характеристика
Зміст


Вступ b3
1. Суб’єкти міжнародних фінансових відношень, валютний кошик, валютний опціон 5
2. Стисла характеристика основних учасників міжнародного валютного ринку 9
3. Поняття та основні риси єврооблігацій 14
4. Тестові завдання 17
Висновки 18
Список використаних джерел 19

Скачать контрольную...


СУТНІСТЬ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ЗМІСТ


ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 4
2. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 14
3. ТЕСТ 23
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

Скачать контрольную...


Сутність фінансового аналізу згідно з методикою корпорації Дюпон. Основні форми аналізу прибутку
Зміст


4. Сутність фінансового аналізу згідно з методикою корпорації "Дюпон"..... 3
24. Основні форми аналізу прибутку на підприємстві........... 7
Задача 4........ 12
Підприємство має 20 000 тис. грн. власних і позикових коштів. Середня розрахункова процентна ставка - 14%.
1. Розрахувати граничне значення балансового прибутку.
2. Визначити графічним шляхом граничне значення балансового прибутку підприємства за такими даними:

Список використаної літератури.......... 15

Скачать контрольную...


УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
СОДЕРЖАНИЕ


1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ: ЦЕЛИ, МЕТОДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 3
1.1 Понятие денежных средств, их виды и значение 3
1.2 Управление денежными средствами предприятия 8
2. ЗАДАЧА 12
В результате инвестирования средств в размере 1,5 млн. грн. предполагается получение прибыли в размере 300 тыс. грн. Ставка налогообложения прибыли 30%, ставка по банковским кредитом в течении периода инвестирования – 15%.
Определите ожидаемую рентабельность собственных средств для таких вариантов источников финансирования:
а) при использовании только собственных средств;
б) при использовании заемных средств в размере 500 тыс. грн.;
в) при использовании заемных средств в размере 1 млн. грн.

3. ЗАДАЧА 14
В следующем году выручка от реализации снизится в сравнении с базисною на 500 тыс. грн. Затраты на реализацию продукции составляют 80% выручки от реализации, в том числе материальные затраты – 50%. Оборотность дебиторской задолженности – 30 дней, запасов – 35 дней, кредиторской задолженности – 70 дней.
Определите связанные с понижением выручки изменения в активах и пассивах планового баланса в сравнении с базисными их сумами и необходимость в дополнительном финансировании.
4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21

Скачать контрольную...


УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ФИРМЫ
СОДЕРЖАНИЕ


1. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ФИРМЫ: ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ 3
1.1 Сущность капитала, его классификация 3
1.2 Управление собственным капиталом 7
1.3 Управление заемным капиталом 12
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 14
3. ЗАДАЧА 22
Предприятие изготовляет трансформаторы для электростанций в основном по заказам, но при этом поддерживает небольшой запас готовой продукции на случай незапланированных заказов.
В течении года было изготовлено 6 единиц продукции, затраты на которые из-за снижения цен на сырье и материалы и затрат на рабочую силу постоянно уменьшались. Затраты на каждую из этих 6 единиц представлены ниже:

4. ЗАДАЧА 25
Фирма заключила контракт на поставку ей материалов, условия контракта представлены формулой 3/10net60. Годовая ставка по краткосрочному банковскому кредиту составляет 0,25.
а) Определите критическую точку для принятия решения по предложенной скидке.
б) Должна ли фирма воспользоваться предложенной скидкой или коммерческим кредитом?
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26

Скачать контрольную...


Финансовое планирование и прогнозирование
Содержание


1. Финансовое планирование и прогнозирование………3
2. Задачи
Задача 1……………13
Фирма использует 100000 единиц сырья ежегодно. Продукция производится равномерно на протяжении года. Стоимость сбережения единицы запаса составляет 1,35 грн. за год. Расходы, связанные с каждым заказом равняются 530 грн.
а) рассчитайте расходы на сбережение, на заказы и общие расходы, если в каждом заказе предусматривается:

Задача 2……………16
В плановом году выручка от реализации увеличивается в сравнении с базисной на 500 тыс. грн.; расходы на реализации продукции вырастут на 400 тыс. грн., в том числе материальные расходы – на 250 тыс. грн. Предусматривается составление соглашения с покупателями, согласно которому средняя оборотность дебиторской задолженности составит 35 дней, кредиторской – 30 дней, оборотность запасов – 25 дней.
а) определите, какие изменения будут в плановом балансе в сравнении с базисным в связи с увеличением выручки;
б) определите возможность сбалансированности активов и пассивов в плановом балансе. Проанализируйте динамику других составляющих активов и пассивов в сравнении с их базисными величинами.
3. Дайте обоснованные ответы на вопросы
1. Дайте характеристику основным источникам краткосрочного финансирования………19
2. Какие Вы знаете показатели рентабельности (в составе финансовых коэффициентов)?....22
3. При решении каких задач финансового менеджмента необходима классификация затрат на переменные и постоянные?....25
Список использованной литературы…27

Скачать контрольную...


Финансовые механизмы управления операционной прибылью...
Содержание


1. Финансовые механизмы управления операционной прибылью. Операционный леверидж (операционный рычаг) 3
2. Задачи
Задача 1 10
Предприятие имеет годовую выручку от реализации 25 тыс. грн., переменные затраты 18 тыс. грн., постоянные затраты 10 тыс. грн., убыток 3 тыс. грн. Выясните возможность достижения критического объема реализации за счет разных факторов.
Задача 2 13
Коммерческое предприятие рассчитывает, что сможет продать 300 тыс. единиц изделий. Стоимость закупки единицы изделия в запас составляет 50 грн. Расходы на выполнение заказа на поставку 200 грн. Расходы на сбережение запасов составляют 20% стоимости закупки. Какое оптимальное количество изделий должно быть в одном заказе. Ответу дайте теоретическое обоснование.

3. Дайте обоснованные ответы на вопросы
1) Какие Вы знаете методы расчета периода окупаемости инвестиций? 15
2) Дайте оценку инвестиционной привлекательности простых и привилегированных акций? 25
3) Какие недостатки имеют статистические инвестиционные расчеты? 26
Список использованной литературы 31

Скачать контрольную...


Фінанси державнго сектору
ЗМІСТ


ВСТУП 3
1. ФІНАНСИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ – ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 5
2. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 9
3. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 18
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Скачать контрольную...


Фінансова система України та напрями її вдосконалення. Механізм оподаткування фізичних осіб та на...
Зміст


Вступ 3
1. Фінансова система України та напрями її вдосконалення 4
2. Механізм оподаткування фізичних осіб та напрями його вдосконалення 10
Висновки 17
Список використаної літератури 18

Скачать контрольную...


ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ГОЛОВНА ЛАНКА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ (УКРТРАНСГАЗ) - КУРСОВА
ЗМІСТ


ВСТУП 4
1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ГОЛОВНОЇ ЛАНКИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Сутність, об’єкти і методи фінансового контролю 6
1.2 Принципи побудови системи фінансового контролю на підприємстві 8
1.3 Контролінг виконання фінансового плану (бюджетування) 11
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА УМГ «УКРТРАНСГАЗ» 18
2.1. Загальна характеристика підприємства 18
2.2 Аналіз активу і пасиву балансу 21
2.3 Аналіз звіту про фінансові результати 26
2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства 30
2.5 Аналіз результатів фінансової діяльності і оцінка рівня фінансового контролю на підприємстві 36
3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УМГ «УКРТРАНСГАЗ» 38
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 46

Скачать курсову...